Prvo romano Sportsko Klubi ano Kosovo ano mini golfi “New Genetation “

Ko zis 15.08.2019. O klubi New Generation andaro Preoce ucestvujzas ko prvo turniri em savo pokazisalo…